Geografické informačné systémy

Geografické informačné systémy

Prepojenie popisných informácií objektov s grafickou reprezentáciou v mape.

Pasport komunikácií

Previous

Next

GIS Komunikácie

 • pasport komunikácií, spevnených plôch a chodníkov
 • evidencia informácií o druhu a stave povrchu vozovky, rozsahu poškodenia, šírkové a dĺžkové parametre
 • pasport zvislého a vodorovného dopravného značenia, dopravných zariadení
 • číselník dopravných značiek aj s grafickým zobrazením
 • evidencia poškodenia, nutnosť obmeny
 • pasport parkovacích miest, evidencia vyhradených miest a EČV
 • prepojenie na modul Osoby (správcovia, nájomcovia), evidencia údržby

GIS Technická mapa

 • zobrazenie popisných a grafických informácií technickej mapy sídla
 • grafické zobrazenie vedení, zariadení a popisu v súlade s STN
 • členenie na jednotlivé siete — vodovod, kanalizácia, plyn, teplovod, elektrina, osvetlenie, telekomunikácie, káblová televízia a iné
 • súčasné zobrazenie s inými mapami (katastrálna mapa, ortofoto, druhy pozemkov)
 • základné popisné údaje s možnosťou vyhľadávania
 • možnosť prepojenia na podrobné pasporty spravovaných sietí

GIS Majetok

 • evidencia nehnuteľného majetku – pozemky, budovy, stavby a iné
 • samostatne evidované parcely, ich časti, vlastníci s možným prepojením na údaje katastra nehnuteľností
 • jednoduchý prenos vybraných písomných a grafických údajov z modulu KATASTER a generovanie jednoznačných vlastníkov (OSOBY)
 • import údajov BPEJ, blokov LPIS, vlastnej cenovej mapy
 • identifikácia majetku na C a E parcely, BPEJ, LPIS, cenovú mapu
 • možnosť hromadného ocenenia podľa druhov pozemkov, zvolenou cenou alebo cenovou mapou
 • prepojenie na modul ZMLUVY umožňuje správu zmluvných a iných vzťahov na majetku (hromadné generovanie nájomných zmlúv pre vlastníkov a správcov)

GIS Cintorín

 • evidencia hrobových miest vrátane ich zobrazenia v mape
 • správa zosnulých a ich uloženia v hrobových miestach
 • evidencia pozostalých s prepojením na zosnulých
 • grafické rozlíšenie voľných, obsadených a rezervovaných hrobových miest
 • možnosť pripojenia fotografií
 • prepojenie na modul Zmluvy na evidenciu nájomných zmlúv na hrobové miesta
 • možnosť hromadného generovania zmlúv podľa pozostalých
 • možnosť správy viacerých cintorínov

GIS Cenová mapa

 • prezeranie a editácia informácií o cenových blokoch a ocenení záujmového územia
 • ľubovoľný rozsah pokrytého územia
 • prepojenie na parcely katastra nehnuteľností
 • možnosť vytvárania viacerých alternatív ocenenia
 • vyfarbenie podľa ceny s voliteľnou škálou farieb

GIS Pozemky

 • rozšírenie vlastností katastrálnej mapy o vyfarbenie druhov pozemkov
 • výrazné zlepšenie prehľadnosti a orientácie v katastrálnej mape
 • rozčlenenie parciel podľa kultúry – druhu pozemku
 • sumarizácia písomných a grafických výmer jednotlivých druhov pozemkov po parcelách registra C
 • prepojenie na modul Kataster
 • výborné využitie pri príprave podkladov a rozbore daňových priznaní

Realitná - inžinierska činnosť v stavebníctve

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a inžinierska činnosť v stavebníctve

Kataster nehnuteľností

Geometrické plány, vytýčenie hranic pozemkov a iné

Inžinierska geodézia

Kontrolné zameranie objektov, digitálny model terénu, technická nivelácia a iné.

Geografické info. systémy

Komunikácie, technická mapa, správa majetku a cintorína, cenové mapy a pozemky