Inžinierska geodézia

Vytýčenie

stavebných objektov

Inžinierska geodézia

Kontrolné zameranie terénov, digitálny model terénu, technická nivelácia a iné.

Topografia sadania úrovne telesa

zobrazením v Google Earth

Technická nivelácia

Meranie posunov a zosuvov

Previous

Next

 • polohopisné a výškopisné zameranie v 3D  na podklade katast. mapy registra C a E
 • polohopis, výškopis, pozdĺžne profily, priečne rezy vo výmennom formáte *.dgn, *.dwg, *.dxf
 • zriaďovanie vytyčovacích sietí
 • vytýčenie stavebných objektov
 • kontrolné zameranie objektov
 • podklady pre projekčnú činnosť
 • tvorba účelových máp
 • zameranie vytýčených inžinierskych sietí
 • meranie a tvorba digitálnych účelový máp závodov
 • porealizačné zameranie stavebných objektov
 • zameranie a spracovanie pozdĺžnych a priečnych profilov
 • zameranie a výpočet kubatúr
 • digitálny model terénu (DMT)
 • technická nivelácia
 • meranie posunov a zosuvov

Realitná - inžinierska činnosť v stavebníctve

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a inžinierska činnosť v stavebníctve

Kataster nehnuteľností

Geometrické plány, vytýčenie hranic pozemkov a iné

Inžinierska geodézia

Kontrolné zameranie objektov, digitálny model terénu, technická nivelácia a iné.

Geografické info. systémy

Komunikácie, technická mapa, správa majetku a cintorína, cenové mapy a pozemky