Kataster nehnuteľností

Diaľnica a rýchlostná komunikácia a ich súčasti

Kataster nehnuteľností

Geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov a iné.

Zápis stavby

do katastra nehnuteľností

Previous

Next

 • geometrické plány na  určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v KN
 • geometrické plány na zlúčenie nehnuteľností
 • geometrické plány na úpravu hranice nehnuteľností
 • geometrické plány na oddelenie pozemku,
 • geometrické plány na rozdelenie nehnuteľnosti
 • geometrické plány na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí
 • geometrické plány na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • geometrické plány na zameranie rozostavanej stavby
 • Zameranie adresného bodu podľa zákon 125/2015 Z.z. Do registra adries zapisujú údaje obce a mestá v SR.  Viac o adresnom bode nájdete na tomto odkaze.
 • geometrické plány na zriadenie vecné bremena
 • príprava pre geometrické plány, výpočty plôch
 • grafické identifikácia KN-E, C-KN a skutkového stavu v teréne
 • vytýčenie hraníc pozemkov
 • vyhotovenie geodet. podkladov k podaniu o oprave chyby v katastralnom operate
 • bezplatne poradenstvo a konzultácie z oblasti katastra nehnuteľnosti

Realitná - inžinierska činnosť v stavebníctve

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a inžinierska činnosť v stavebníctve

Kataster nehnuteľností

Geometrické plány, vytýčenie hranic pozemkov a iné

Inžinierska geodézia

Kontrolné zameranie objektov, digitálny model terénu, technická nivelácia a iné.

Geografické info. systémy

Komunikácie, technická mapa, správa majetku a cintorína, cenové mapy a pozemky