Realitná – inžinierska činnosť v stavebníctve

Realitná - inžinierska činnosť v stavebníctve

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a inžinierska činnosť v stavebníctve

Kompletné vysporiadanie

všetkými formami zmlúv smerujúcich k  prevodu predmetnej nehnuteľnosti pre investora

Previous

Next

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov

Práce spojené s majetkovo–právnym  vysporiadaním  investičných projektov t.j. priemyselný park, nákupné strediská, atď.

 • Kompletné vysporiadanie všetkými formami zmlúv smerujúcich k  prevodu predmetnej nehnuteľnosti pre investora,
 • optimalizovanie projektu z hľadiska potrieb investora, vyhľadanie  nehnuteľností,
 • spracovanie štúdie vhodných lokalít,
 • identifikácia  majetkovo – právnych vzťahov, zisťovanie pobytu vlastníkov nehnuteľností  a  rokovania s vlastníkmi,
 • vypracovanie návrhov zmlúv, zabezpečenie overených podpisov zmlúv zo strany predávajúceho,
 • vypracovanie návrhov na vklad a ich podanie do katastra nehnuteľností,
 • podľa potreby spolupráca pri zabezpečovaní úhrad vlastníkom za prevádzané nehnuteľnosti

Inžinierska činnosť v stavebníctve

V rámci komplexného inžinieringu zabezpečujeme nasledovné činnosti:

 • Územné rozhodnutia
 • Stavebné povolenia
 • Technický dozor počas výstavby
 • Kolaudačné rozhodnutia
 • Rozhodnutia o pridelení súpisného čísla
 • Zápis stavby do katastra nehnuteľností
 • Zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností /inž. siete, právo  prechodu atď./
 • Vyhotovenie  podkladov k legalizácii “čierných stavieb”

Inžinierska činnosť v stavebníctve zahŕňa všetky činnosti ktoré s investičnou činnosťou súvisia od spracovania investičného zámeru, projektovej dokumentácie, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, realizácie, kolaudácie až po užívanie nehnuteľnosti.

V prípade záujmu o poskytnutie podrobnejších informácii k jednotlivým službám nás
kontaktujte na email: geodat@geodat.sk alebo telefónnom čísle +421 903 611 872.

Realitná - inžinierska činnosť v stavebníctve

Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov a inžinierska činnosť v stavebníctve

Kataster nehnuteľností

Geometrické plány, vytýčenie hranic pozemkov a iné

Inžinierska geodézia

Kontrolné zameranie objektov, digitálny model terénu, technická nivelácia a iné.

Geografické info. systémy

Komunikácie, technická mapa, správa majetku a cintorína, cenové mapy a pozemky